» Gebruiksvoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden Euromarktplaats.nl

Inleiding
Euromarktplaats.nl is blij met uw bezoek en heet u van harte welkom op de website!

Aan uw gebruik van deze Website zijn bepaalde regels verbonden. Door gebruik te maken van Euromarktplaats.nl stemt u in met de navolgende gebruiksvoorwaarden en beleidsregels, alsook met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens conform de privacy verklaring.

U wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden en beleidsregels volledig en grondig door te lezen en een kopie op te slaan. Indien u niet akkoord gaat met alle genoemde voorwaarden en bepalingen, zal er geen gebruiksovereenkomst tussen u en SOAD MEDIA tot stand komen en mag u geen gebruik maken van de door SOAD MEDIA op www.euromarktplaats.nl aangeboden diensten. Voor zover u dat nog niet gedaan hebt, wordt u ook aangeraden de privacy verklaring van SOAD MEDIA volledig en grondig door te lezen. De privacy verklaring kunt u vinden op de Website.

Artikel 1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Website: de website onder www.euromarktplaats.nl (hierna: "Euromarktplaats.nl”). De eigenaar van deze website is SOAD MEDIA (hierna: "SOAD”). SOAD is gevestigd te Assen, heeft als postadres Beethovenplaats 18, 9402 VN Assen en is bij het Handelsregister te Groningen ingeschreven onder nummer 54468779. Het Btw-identificatienummer van SOAD is NL222499941B03.
1.2 Advertentieruimte: de door SOAD op de Website gratis aan een gebruiker ter beschikking gestelde digitale advertentieruimte en/of Internetwinkel, in welke omgeving door gebruiker een Advertentie wordt geplaatst c.q. Advertenties worden geplaatst.
1.3 Internetwinkel: de speciale Advertentieruimte die beschikbaar wordt gesteld aan gebruikers die tegelijkertijd tien of meer Advertenties voor verschillende producten en/of diensten op de Website hebben staan.
1.4 Advertentie: elk aanbod van goederen/diensten en/of elke vraag naar goederen/diensten door een gebruiker, met inbegrip van omschrijvingen, foto’s, hyperlinks, enz., die via een op de Website geplaatste Advertentie plaatsvindt.
1.5 Gebruiksovereenkomst: de overeenkomst tussen SOAD enerzijds en gebruiker anderzijds.
1.6 Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige gebruiksvoorwaarden en beleidsregels.
1.7 Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
1.8 Schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail.

Artikel 2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen SOAD enerzijds en gebruikers anderzijds, alsook op het functioneren van de Website.
2.2 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op de onderlinge rechtsbetrekkingen tussen gebruikers.
2.3 Derden kunnen aan deze Gebruiksvoorwaarden geen rechten ontlenen.
2.4 De toepasselijkheid van andere dan de door SOAD gehanteerde Gebruiksvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Uitvoering van de Gebruiksovereenkomst

3.1 SOAD zal bij de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. SOAD zal zich in redelijkheid inspannen de Website beschikbaar te stellen, op positieve wijze onder de aandacht te brengen en toegankelijk te houden. SOAD kan onafgebroken en veilige toegang tot de Website evenwel niet garanderen.
3.2 SOAD behoudt zich het recht voor de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen teneinde onderhoud te verrichten, veiligheidsmaatregelen te treffen of aanpassingen c.q. verbeteringen door te voeren aan de Website en de webservers van SOAD. Datum, tijdstip en duur van dergelijke buitengebruikstellingen worden, voor zover redelijkerwijs mogelijk, van tevoren duidelijk kenbaar gemaakt door SOAD. SOAD zal in verband met een zodanige buitengebruikstelling nooit tot enige schadevergoeding ten opzichte van een gebruiker gehouden zijn.

Artikel 4. Registratie gebruikers

4.1 Om een Advertentie te plaatsen of via de Website een bod uit te brengen, dient een gebruiker zich te registreren. Een juiste registratie resulteert, na het invullen/aanvinken en opslaan van de verplichte gegevens, in een persoonlijk account. Deze registratie wordt voltooid door middel van een e-mailverificatie.
4.2 Een gebruiker draagt er zorg voor dat de door hem/haar tijdens de registratie verstrekte (persoons)gegevens, waaronder naam, e-mailadres en adres, actueel, juist en volledig zijn en ook blijven. Hoe SOAD met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u nalezen in de privacy verklaring van SOAD.
4.3 Het na voltooiing van de registratie aangemaakte persoonlijke account mag niet op enigerlei wijze aan anderen worden overgedragen. SOAD behoudt zich bovendien het recht voor om niet bevestigde of inactieve persoonlijke accounts te verwijderen.
4.4 Tijdens de registratie moet de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die met die gebruikersnaam en het wachtwoord worden verricht, alsook voor het nemen van passende maatregelen om die gegevens te beveiligen tegen onbevoegden en onrechtmatig gebruik. Het is niet toegestaan de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden kenbaar te maken en derden gebruik te laten maken van deze gegevens.
4.5 Een gebruiker stemt er mee in dat alle door hem/haar tijdens de registratie verstrekte (persoons)gegevens worden verzameld, opgeslagen en (her)gebruikt op de servers en (back-up) systemen die SOAD op enig moment in gebruik heeft of zal nemen. Hoe SOAD met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u nalezen in de privacy verklaring van SOAD.

Artikel 5. Plaatsing Advertentie

5.1 Een Advertentie kan geplaatst worden door een geregistreerde gebruiker.
5.2 Aan de gebruiker die tegelijkertijd tien of meer Advertenties op de Website heeft staan, wordt een Internetwinkel ter beschikking gesteld. SOAD kan de beschikking over deze Internetwinkel zonder nadere aankondiging intrekken zodra er sprake is van minder dan tien Advertenties, of zodra er geen sprake is van tien of meer Advertenties voor verschillende producten en/of diensten.
5.3 Een Advertentie blijft gedurende maximaal zes maanden geplaatst op de Website.
5.4 Na ommekomst van de in artikel 5.3 vermelde termijn wordt de Advertentie, inclusief eventuele daarop uitgebrachte biedingen, verwijderd van de Website.
5.5 De gebruiker draagt er zorg voor dat Advertenties voor producten of diensten die niet langer beschikbaar zijn of waarnaar niet langer wordt gezocht, zo snel mogelijk worden aangepast of van de Website worden verwijderd.
5.6 Een gebruiker is te allen tijde bevoegd zijn/haar persoonlijke account en eventuele bijbehorende Advertenties te verwijderen.
5.7 Door het plaatsen van een Advertentie geeft de gebruiker SOAD toestemming de bij die Advertentie behorende informatie, waaronder fotomateriaal, omschrijvingen, contactgegevens en hyperlinks, op de Website te (doen) plaatsen. Daarnaast geeft de gebruiker SOAD toestemming om de Advertentie te gebruiken voor promotie- en reclamedoelstellingen. SOAD is gerechtigd uw Advertentie dusdanig te wijzigen dat deze toegankelijk is vanaf mobiele apparatuur.

Artikel 6. Biedingen

6.1 Indien de Advertentie de mogelijkheid geeft tot het uitbrengen van een bod, is een dergelijk bod niet bindend en houdt dit geen verplichting in tot aan- of verkoop of het verrichten of afnemen van diensten. Er geldt geen sluitingstermijn.
6.2 Artikel 6.1 is niet van toepassing indien een adverteerder dit uitdrukkelijk aangeeft.

Artikel 7. Inhoud Advertentie en gebruik Website

7.1 De gebruiker verklaart naar Nederlands recht handelingsbekwaam en handelingsbevoegd te zijn. Onverminderd het voorgaande, is de dienstverlening op de Website voor minderjarigen slechts toegankelijk indien deze daarvoor toestemming hebben verkregen van hun wettelijk vertegenwoordiger of indien het rechtshandelingen betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.
7.2 De gebruiker verklaart het aangeboden of gezochte goed en/of de aangeboden of gezochte dienst juist, volledig en overeenkomstig de werkelijkheid te omschrijven.
7.3 De gebruiker verklaart alleen foto- en/of beeldmateriaal te plaatsen dat duidelijk verband houdt met de in die Advertentie aangeboden of gezochte goederen en/of diensten.
7.4 De gebruiker verklaart dat alle overige informatie die gebruiker in een Advertentie of daaraan gerelateerde contacten verstrekt, duidelijk en rechtstreeks verband zal houden met de te verkopen of gezochte producten c.q. de aangeboden of gezochte diensten.
7.5 De gebruiker verklaart de Advertentie in de juiste categorie te plaatsen en Advertenties niet dubbel te plaatsen.
7.6 De gebruiker verklaart de biedingen op het aangeboden product of de aangeboden dienst niet op directe of indirecte wijze kunstmatig op te (doen) drijven.
7.7 De gebruiker draagt er zorg voor dat de Advertentie en/of de daarin aangeboden of gezochte goederen/diensten geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, alsook dat de Advertentie geen geldende wet- en/of regelgeving, waaronder die met betrekking tot privacy, schendt.
7.8 De gebruiker verklaart geen Advertenties te plaatsen die misleidende, aanstootgevende, discriminerende, smadelijke, lasterlijke en/of valse gegevens bevatten.
7.9 De gebruiker verklaart geen Advertenties te plaatsen die verband houden met of doorverwijzen naar aanbod van en/of vraag naar erotisch, pikant of pornografisch materiaal, kansspelen, (vuur)wapens en munitie (al dan niet onklaar gemaakt), gestolen of anderszins illegale goederen, illegale diensten, ondeugdelijke goederen, onveilige goederen, (soft)drugs en/of alcoholhoudende dranken.
7.10 De gebruikers verklaart de informatie op de Website niet te gebruiken om ongevraagde e-mails van commerciële aard te versturen naar andere gebruikers aan derden (SPAM-verbod).
7.11 De gebruiker verklaart de Website niet te gebruiken om ongevraagd e-mailadressen of andere persoonsgegevens van andere gebruikers te verzamelen.
7.12 De gebruiker verklaart de Website niet te gebruiken om berichten te verspreiden of Advertenties te plaatsen die kettingbrieven, piramidespellen, ponzi-fraude constructies of matrices bevatten of daarnaar verwijzen.
7.13 Gebruikers of rechthebbenden die Advertenties aantreffen of handelingen constateren die in strijd zijn met de artikelen 7.1 t/m 7.12 worden verzocht dit zo snel mogelijk te melden aan de webmaster van Euromarktplaats.nl (E-mailadres: info@euromarktplaats.nl) en/of aan SOAD (E-mailadres: info@soadmedia.nl).
7.14 SOAD behoudt zich het recht voor om Advertenties die volgens SOAD in strijd zijn met de artikelen 7.1 t/m 7.9 en 7.12, al dan niet na een voorafgaande waarschuwing of aanmaning, van de Website te verwijderen, het persoonlijke account van de desbetreffende gebruiker te verwijderen of te schorsen, juridische maatregelen te treffen, schadevergoeding te eisen en het IP-adres van de gebruiker te blokkeren. Deze opsomming is niet limitatief. SOAD is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of op een andere wijze verband houdt met dergelijke maatregelen.
7.15 SOAD behoudt zich het recht voor de (niet limitatieve) maatregelen genoemd in artikel 7.14 eveneens toe te passen op gebruikers die volgens SOAD handelen in strijd met artikel 7.10 t/m 7.12. SOAD is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van of op een andere wijze verband houdt met dergelijke maatregelen.

Artikel 8. Beveiliging

8.1 SOAD spant zich naar redelijkheid in haar systemen en gegevens technisch en organisatorisch te beveiligen tegen verlies van gegevens, tegen onbevoegden en tegen vormen van onrechtmatig gebruik, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
8.2 SOAD is niet evenwel niet aansprakelijk voor verlies of vervalsing van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties of gebruikers verspreide virussen of andere onrechtmatige of schadelijke programma’s of bestanden.
8.3 Het is gebruikers niet toegestaan de door SOAD genomen beveiligingsmaatregelen (tijdelijk) onklaar te maken, te ontwijken of op enigerlei wijze te verstoren.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 SOAD behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en aanverwante wet- en regelgeving met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.
9.2 Uitgezonderd de inhoud die door gebruikers en derden rechtmatig op de Website is geplaatst, berusten alle eigendomsrechten met betrekking tot de website Euromarktplaats.nl, waaronder (maar niet beperkt tot) logo’s, merknamen, handelsnamen, fotomateriaal, beeld en/of geluidsmateriaal, formats, vormgeving, tekeningen, software, gegevensdragers enz., bij SOAD, haar licentiegevers, dan wel haar toeleveranciers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SOAD mogen deze gegevens of delen daarvan niet worden verveelvoudigd, verplaatst, nagemaakt, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, behoudens wettelijke uitzonderingen.

Artikel 10. Verwijzingen

10.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, buttons of banners) naar websites van derden. SOAD heeft geen zeggenschap over deze websites, is niet in staat deze websites (blijvend) te controleren en is ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en het beleid, waaronder het privacy beleid, van de eigenaren van deze websites.
10.2 Gebruikers, rechthebbenden of derden die onrechtmatigheden of andere problemen constateren met betrekking tot de in 10.1 bedoelde websites worden verzocht dit zo snel mogelijk te melden aan SOAD (E-mailadres: info@euromarktplaats.nl).

Artikel 11. Overige beperkingen Aansprakelijkheid

11.1 De op de website vermelde advertenties zijn grotendeels samengesteld door gebruikers. SOAD kan daarom niet garanderen dat de inhoud van die advertenties en/of het daarin aangebodene of gezochte juist, volledig, deugdelijk, veilig en/of rechtmatig is of dat de gebruikers bevoegd zijn tot tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen. SOAD biedt enkel Advertentieruimte aan, waarmee gebruikers vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. SOAD wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de door gebruikers geplaatste advertenties, de daarin aangeboden of gezochte goederen en diensten en voor handelen of nalaten van gebruikers met betrekking tot die Advertenties.
11.2 SOAD is geen partij bij overeenkomsten die tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en derden tot stand komen, noch is SOAD aansprakelijk voor (gevolg)schade, van welke aard dan ook, ontstaan door handelen of nalaten van gebruikers met betrekking tot die overeenkomsten. SOAD is niet betrokken bij daadwerkelijke transacties, onderhandelingen, nazorg en eigendomsoverdrachten die tussen gebruikers plaatsvinden.
11.3 De content die SOAD zelf op de Website heeft geplaatst, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat deze content op onderdelen niet langer actueel, juist of volledig is. Aan deze content kan, afgezien van deze gebruiksvoorwaarden en de privacy verklaring, derhalve geen rechten worden ontleend.
11.4 SOAD sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, waaronder verlies of derving van winst, omzet, reputatie, tijd en klanten, met betrekking tot het gebruik en het functioneren van de Website.
11.5 Indien en voor zover aansprakelijkheid van SOAD in rechte wordt vastgesteld, zal die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van € 150,00.
11.6 De aansprakelijkheidsbeperkingen ten behoeve van SOAD gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van SOAD of haar bedrijfsleiding.

Artikel 12. Vrijwaring

12.1 De gebruiker die een geschil heeft met een andere gebruiker, vrijwaart SOAD tegen alle mogelijke aanspraken en claims die voortvloeien uit dat geschil, of daarmee op enigerlei wijze verband houden, en vergoedt de kosten die SOAD in verband daarmee in redelijkheid heeft moeten maken.
12.2 De gebruiker vrijwaart SOAD tegen alle aanspraken en claims die voortvloeien uit of samenhangen met het niet voldoen aan het bepaalde in de artikelen 7.7 t/m 7.12 en vergoedt de kosten die SOAD in verband daarmee in redelijkheid heeft moeten maken.
 
Artikel 13. Klachten en Geschillenbeslechting
 
13.1 Klachten over de dienstverlening door SOAD kunt u indienen door middel van het versturen van een e-mail naar info@euromarktplaats.nl of door middel van het versturen van een brief naar SOAD MEDIA, Beethovenplaats 18, 9402 VN te Assen onder vermelding van "Klacht”. Dergelijke klachten dienen binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. SOAD zal, voor zover redelijkerwijs mogelijk, binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk reageren.
13.2 De rechter te Assen is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen SOAD enerzijds en de gebruiker anderzijds kennis te nemen. SOAD blijft echter bevoegd de gebruiker te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de gebruiker.
13.3 Indien de gebruiker consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de gebruiker zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij/zij het recht gedurende een maand nadat SOAD zich schriftelijk op 13.2 heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.
13.4 Indien één of meer bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijken te zijn, tasten deze de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen SOAD enerzijds en de gebruiker anderzijds is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Wijziging van de Gebruiksvoorwaarden

15.1 SOAD is bevoegd wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
15.2 SOAD zal de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden tijdig kenbaar en beschikbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de gebruiker in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.

Copyright © 2008 - 2013 Euromarktplaats.nl. Alle rechten voorbehouden.
Om euromarktplaats.nl goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent. Ja, ik accepteer de cookies